วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การวาดเส้น

การวาดเส้น
รายละเอียดเกี่ยวกับวาดเส้น
1.       อุปกรณ์ ดินสอ  ปากกาหมึกซึม  แท่งถ่าน  เครยอง  ชาร์โคล  ปากกาหมึกแห้ง  ชอล์ก 
มีด  ยางลบ  ตัวหนีบ  กระดาษ
2.       ภาพสเคช เป็นภาพที่วาดด้วยเส้นอย่างคร่าว ๆ  ใช้ความรวดเร็ว  ความแม่นยำ  และได้สัดส่วน  แล้ว
เพิ่มเติมเงากลมกลืน  ความเข้มให้ภาพเหมือนกับธรรมชาติ
3.  เส้น เป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตของรูปร่าง  รูปทรง  ทิศทางความเคลื่อนไหว  และความรู้สึกของภาพ
4.       รูปร่าง  การใช้รูปเชิงคณิตศาสตร์เป็นโครงร่างของสิ่งต่าง ๆ ในภาพสเคช  แล้วเพิ่มส่วนละเอียดบนเส้น
กำหนดรูปให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5.       ส่วนละเอียด  การใช้เส้นรูปร่างผสมผสานส่วนละเอียดของภาพเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
6.       ความกลมกลืนโดยอาศัยความเข้มจาการแรเงา บริเรวณเงากลมกลืนบนผื้นผิวในภาพสเคช  ทำให้เกิด
ความลึก  มีมิติ (สัดส่วน)  และความสนใจเงา  ทำให้เกิดเป็นภาพในลักษณะ  มิติ
7.       องค์ประกอบ เส้น รูปร่าง  ส่วนละเอียด  และเงากลมกลืน  ความเข้ม     
8.       ทัศนียภาพ (Perspective)  ภาพที่วาดขึ้นจากการมองเห็น  ที่แสดงระยะใกล้ไกลของสิ่งต่าง ๆ  ให้เป็น
ภาพ  มิติในภาพรวม
9.       ภาพสเคชแบบหยาบ  เป็นวิธีการถ่ายทอดภาพแบบคร่าวๆ  ง่าย ๆ  ที่ใช้เวลาจำกัด  และเป็นแบบสร้าง
ภาพได้ดีมาก                                
..............................คำไพ  ทาชาติ  ครู คศ.3 (ทัศนศิลป์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น