วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันเด็ก ปี 58


คำอธิษฐานจิต

    ด้วยอำนาจแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระตถาคต  ด้วยอำนาจคุณพระธรรม  ด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์  ตัวข้าพเจ้า..........(ระบุชื่อ  สกุล) ......   ขอเบิกบุญของข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีตชาติ  จนถึงปัจจุบันชาติ  ให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามมารับในขณะนี้  จงไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น  พร้อมทั้งฤทธิ์เดชอำนาจและปัญญา  แก้วแหวนเงินทอง  ตามใจปรารถนา  และที่อยู่อาศัยอันวิจิตรการตา  และยารักษาโรค  พร้อมทั้งคู่ใจ  ที่ใจเป็นบุญกุศล  ตามใจปรารถนาทุกประการ  ให้เทวดาประจำตัว  จงมารับผลบุญตามที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปนี้   ขอให้ข้าพเจ้า.......(อธิษฐานจิตว่ามีความประสงค์สิ่งใด.....จงประสบผลสำเร็จ) ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีความสุขกาย  สุขใจ  ทุกอย่าง  ทุกประการเทอญ...สาธุ