วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงงานศิลปะ

ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน  เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย             นายคำไพ  ทาชาติ
บทคัดย่อ

การเรียนรู้โดยโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้            กระบวนการแก้ปัญหาในการศึกษาหาความรู้และนำเสนอผลการศึกษาตามวิธีการของตนอย่างเป็นขั้นตอน  มุ่งเน้นในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  จำนวน  คน  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ใช้เวลาในการสอน  22  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบจำนวน  40  ข้อ  ซึ่งมีค่าซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง  0.64  และมีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  0.85 และแบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  2.24  ถึง  4.24  และมีค่าความเชื่อมั่น  0.91 
ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.83/84.98  มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเท่ากับ  0.8528  หมายความว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  85.28  นักเรียนมีเจตคติต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

          โดยสรุป  แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  ทำให้มีความรู้  ความเข้าใจเกิดทักษะกระบวนการทำงาน  รู้จักศึกษาค้นคว้า  รู้จักแก้ปัญหาและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น